Missie, visie en kernwaarden

Missie

Onze missie is het verlenen van kwalitatieve, persoonsgerichte en respectvolle begeleiding of zorg aan verschillende doelgroepen. Centraal hierin staat dat onze cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg of ondersteuning en met een fijn en veilig gevoel thuis kunnen blijven wonen. Ons uitgangspunt is het behouden dan wel verhogen van hun welzijn en zelfredzaamheid. 

Visie

Onze zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten. Thuiszorg Care Pro besteedt veel aandacht aan een prettige en veilige leefomgeving, kwaliteit van leven, persoonlijk functioneren en maatschappelijke participatie. Wensen, behoeften en verwachtingen van cliënten staan bij ons centraal en worden gerealiseerd door een luisterend oor te bieden en korte communicatielijnen uit te zetten. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

Voor aanvang van de zorg wordt er een zorgplan opgesteld, waarin wordt vastgesteld hoeveel zorg en welke zorg u nodig heeft. In het zorgplan wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. Tijdens de periode dat wij zorg aan u leveren, nemen we regelmatig contact met u op om te kijken hoe u onze dienstverlening ervaart. Thuiszorg Care Pro werkt samen met partijen die dicht bij de cliënten staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties.

Het is voor ons belangrijk om een stabiele basis te bieden aan zowel onze cliënten als medewerkers. Een ieder gaat respectvol met elkaar om in een sfeer van openheid en vertrouwen. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken, gedreven in de uitvoering van het werk en inhoudelijk deskundig. Inzet en flexibiliteit en het streven naar continuïteit in de relatie met cliënten staan voorop. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren.

Kernwaarden

Vriendelijkheid

Voor cliënten wordt de kwaliteit van zorg in sterke mate bepaald door de manier waarop met cliënten wordt omgegaan, wordt gecommuniceerd. Een goede bejegening veronderstelt dat met cliënten en collega’s vriendelijk, hartelijk en respectvol wordt gecommuniceerd. Cliënten beleven deze vriendelijkheid bij Thuiszorg Care Pro dagelijks en in alle mogelijke situaties.

Medewerkers zijn oprecht betrokken bij cliënten en nemen hen serieus; ze zijn bereid om zich op elk moment open te stellen voor hun vragen. Hierin komt de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen cliënt en medewerker tot uitdrukking. Onderling tonen medewerkers zich verbonden met elkaar: aandacht voor elkaar, een vriendelijk woord, bereidwilligheid om elkaar te helpen, dient een houding van ieder en een cultuurkenmerk binnen de organisatie te zijn. 

Vertrouwen

Het is voor ons belangrijk om een stabiele basis te bieden aan zowel onze cliënten als medewerkers. Een ieder gaat respectvol met elkaar om in een sfeer van openheid en vertrouwen. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken, gedreven in de uitvoering van het werk en inhoudelijk deskundig. Inzet en flexibiliteit en het streven naar continuïteit in de relatie met cliënten staan voorop. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren. Ook zijn we dienstbaar en servicegericht naar de cliënt, zijn naasten en onze samenwerkingspartners. ons uitgangspunt is dat de cliënt zo lang mogelijk kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk met en door vertrouwde personen wordt geholpen en zoveel mogelijk rekening houdend met vertrouwde waarden en gewoonten. 

Vakkundigheid

Vakkundigheid heeft te maken met deskundigheid, veiligheid en integriteit, zowel persoonlijk als professioneel. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Het verwerven van kennis en kunde is gericht op de eigen ontwikkeling, het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan de doelstelling van de organisatie. Vakkundigheid vraagt van de organisatie en haar leden een cultuur die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid en creativiteit; een houding om voortdurend te willen leren en het zorgen voor een goede registratie en verantwoording.

Verbinding

We zetten ons in voor een goede verbinding met onze cliënten en hun naasten. Thuiszorg Care Pro streeft naar een kwalitatief hoogwaardige en servicegerichte zorgverlening en realiseert dit door door samen te werken met betrokken en gemotiveerde zorgverleners. De zorg voor de cliënt wordt in samenspraak met de cliënt afgestemd op de persoonlijke situatie en voorkeur, rekening houdend met de omgeving, cultuur, religie, taal en nationaliteit. Daarnaast betekent verbinden voor ons dat we het samen met andere organisaties doen. En dus nemen we het initiatief om alle kennis en expertise van de verschillende betrokkenen rondom een cliënt met elkaar te koppelen. Samenwerken, samendoen en daarmee van elkaar leren en verbeteren is vanzelfsprekend.

Veiligheid

Thuiszorg Care Pro besteedt veel aandacht aan een prettige en veilige leefomgeving voor cliënten en een veilige werkomgeving voor zorgverleners. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer. Wij vinden het van groot belang dat een ieder zicht gehoord en geaccepteerd voelt en ervaart dat hij of zij erbij hoort. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.

Neem contact op met ons!

Wilt u zorg of begeleiding aanvragen of meer weten over de verschillende soorten zorgdiensten die wij aanbieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.