Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt hierbij denken aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verpleging en verzorging, voorzieningen en hulpmiddelen. Doordat u deze zorg zelf inkoopt bent u vrij in de keuze wat betreft de zorgverleners. Uw inkomen of vermogen is niet relevant voor het in aanmerking komen van een pgb. Wel heeft uw financiële situatie invloed op de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden. Bekijk ook: Eigen bijdrage berekenen

Hoe kan ik een pgb aanvragen?

 1. Zoek uit bij welk zorgloket u moet zijn voor de aanvraag.
 2. Vraag een pgb via het juiste zorgloket: doe dit online of telefonisch
 3. Het zorgloket bekijkt uw persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgvraag.
 4. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft.
 5. De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een pgb wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Zorg inkopen

Een persoonsgebonden budget kan verschillende doelen en vormen hebben:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (WIz): 
  Deze wet is bedoeld voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben zoals ouderen en chronisch zieken maar ook mensen met een zware geestelijke of lichamelijke beperking. Eerst wordt er een Pgb-Wlz indicatie aangevraagd bij het CIZ en vervolgens kan de pgb aangevraagd worden bij een zorgkantoor. 
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
  Deze wet is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben; zowel individueel als in groepsverband. Hierbij kunt u denken aan huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen. Het pgb dient te worden aangevraagd bij de gemeente. 
 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw):
  Deze wet is voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke verpleging en verzorging maar ook kinderen die intensieve zorg nodig hebben, zoals het geval is bij kinderen met autisme. Het pgb kan worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. 

Sinds 1 januari 2015 krijgen mensen het pgb geld, in de Wmo en Wlz, niet meer op de eigen rekening gestort. Het pgb wordt sindsdien beheert door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen in opdracht van de pgb-houder direct uit aan de zorgaanbieder. Dit is het zogenoemde trekkingsrecht. Dit trekkingsrecht is bedoeld om de administratieve lasten voor pgb-houders te verminderen en fraude tegen te gaan. Voor het Zvw-pgb kunnen cliënten zelf kiezen of zij het budget in eigen beheer willen hebben of dat zij toch liever de administratie laten verlopen via de SVB. Wel is het hierbij belangrijk dat de getekende zorgovereenkomsten op tijd naar het SVB worden verstuurt. Dit kan gemakkelijk via de website.
 

Neem contact op met ons!

Wilt u zorg of begeleiding aanvragen of meer weten over de verschillende soorten zorgdiensten die wij aanbieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.